Polisolokaty, kredyty – wsparcie Prezesa UOKiK

Monika Sawarska        15 marca 2017        Komentarze (0)

Warto wiedzieć, że  każdy konsument, jeśli jego sprawa jest rozstrzygana przez sąd, może złożyć do UOKiK wniosek o przedstawienie istotnego poglądu, w uproszczeniu więc mówiąc, wypowiada się na temat legalności określonych postanowień zawartych w umowie konsumenta. Takie uprawnienie wynika bezpośrednio z przepisów:

Stosownie do art. 31d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:

Prezes Urzędu, jeżeli uzna że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Taki wniosek można złożyć niezależnie od tego w której instancji sprawa się toczy.

W praktyce obecnie UOKiK bardzo często taki pogląd przedstawia i oczywiście często w obecnym czasie zapytania dotyczą przede wszystkim polisolokat oraz umów kredytowych we franku szwajcarskim, abuzywności określonych postanowień, a nawet ważności całej umowy.

W przypadku umów kredytowych bardzo często zdarza się, że Prezes UOKiK uznaje klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytowej za abuzywne, a zatem za niewiążące konsumenta. Jednocześnie w określonych przypadkach uznaje, że po wyłączeniu tych postanowień z umowy w żaden sposób nie są w niej określone zasady i terminy dokonywania rozliczeń między stronami. W konsekwencji może to więc wpływać na ważność całej umowy, a zatem może być podstawą do orzeczenia przez sąd prowadzący sprawę nieważności takiej umowy. Co istotne bowiem, przyjmuje się w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, że sąd nie ma uprawnienia do zmiany treści niedozwolonego postanowienia umownego.

Nowy korzystny wyrok dla frankowiczów

Monika Sawarska        14 maja 2015        2 komentarze

Tym razem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Sprawa dotyczyła co najmniej dwóch kwestii:

  • sposobu wyliczania wysokości odsetek oraz
  • możliwości wypowiedzenia umowy bez wcześniejszego poinformowania klientki.

Sąd odwoławczy potwierdził wyrok Sądu I instancji, który uznał za niedopuszczalne stosowanie przez bank klauzul waloryzacyjnych, jak również uznał, że bank w sposób nieuprawniony wypowiedział umowę.

W konsekwencji, cały bte utracił moc.

Czekam na pełną treść uzasadnienia wyroku, bo dzisiaj nie jest jeszcze dostępne na stronach sądu.

Mam nadzieję, że przyda się i w moich sprawach 🙂

Co dalej z bankowym tytułem egzekucyjnym ?

Monika Sawarska        19 kwietnia 2015        Komentarze (0)

O wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (P 45/12) w ostatnim czasie napisano już bardzo dużo.

Ale nie mogę się oprzeć temu tematowi, ze względu na moje szczególne zamiłowanie do zgłębiania tej instytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją:

  • art. 96 ust. 1 Prawa bankowego zgodnie z którym:

Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.

oraz

  • art. 97 ust. 1 Prawa bankowego, który stanowi, iż:

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Przepisy te utracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wydaje się zatem, że TK pozostawił ustawodawcy czas na wprowadzenie nowych przepisów. Jednocześnie wydaje się, że uznanie za niekonstytucyjne tylko pierwszych ustępów obu artykułów (chociaż zaskarżone były w całości) wskazuje, że TK nie przekreślił zupełnie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, ale nakazał taką zmianę przepisów, która będzie spełniała standardy konstytucyjne. Zmiany pójdą w kierunku większego zabezpieczenia interesów dłużników. Zarzutem w stosunku do całej instytucji bte, moim zdaniem jest przede wszystkim to, że banki nie weryfikują merytorycznie wniosków banku o nadanie klauzuli wykonalności, lecz dokonują ich sprawdzenia jedynie pod kątem formalnym. Dla ustawodawcy będzie to duży problem do rozwiązania, biorąc pod uwagę ilość wniosków które wpływają do sądów.

Tak na marginesie, w międzyczasie obydwa projekty dotyczące e-bte bez większego rozgłosu zostały wycofane 🙂

Naruszenie warunków umowy kredytu

Monika Sawarska        29 października 2014        Komentarze (0)

Wracam dzisiaj trochę do tematu wypowiedzenia umowy kredytowej. Wypowiedzenie to, jak już kiedyś pisałam może być bowiem konsekwencją naruszenia warunków umowy kredytu.

Nie zawsze jednak naruszenie warunków umowy będzie lub powinno skutkować jej wypowiedzeniem.

W wyroku z dnia 23 maja 2013 r. Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji, gdy przeterminowana należność jest niewielka w stosunku do udzielonego kredytu, bank powinien podjąć działania zmierzające do zweryfikowania sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy pod kątem możliwości spłaty kredytu; uprawnienia w tym zakresie przewiduje art. 74 Prawa bankowego (wyrok SN z dnia 23.05.2013 r. sygn. akt: IV CSK 679/2012).

W sprawie w której zapadł wyrok, bank wypowiedział umowę kredytową oraz wystąpił o zapłatę całego kredytu, mimo że przeterminowane zadłużenie na dzień złożenia oświadczenia  wynosiło równowartość jedynie półtoramiesięcznej raty, a opóźnienie nie było znaczne.

Sąd I instancji w sprawie tej zasądził całą należność.

Sąd Apelacyjny zasądził natomiast na rzecz banku jedynie przeterminowaną należność, zaś w pozostałym, a więc przeważającym zakresie powództwo oddalił, przyjmując zatem, że wypowiedzenie umowy kredytowej nie było skuteczne.

Sąd Najwyższy zaś oddalił skargę kasacyjną banku.

W uzasadnieniu swojego wyroku Sąd Najwyższy uznał, że powódka, czyli bank nie podjął żadnych działań sprawdzających, czy pojawienie się stwierdzonej zaległości zagraża spłacie kredytu. W tych okolicznościach zatem stwierdził, że Sąd Apelacyjny w sposób w pełni uprawniony uznał, że oświadczenie powódki o wypowiedzeniu umowy kredytu stanowiło nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Biorąc bowiem pod uwagę:

  • wysokość przeterminowanego zadłużenia klienta w stosunku do kwoty udzielonego kredytu,
  • czas opóźnienia się z uregulowaniem zaległych należności,
  • okres, na jaki kredyt został udzielony,

działania podjęte przez bank były niewspółmierne do uchybień pozwanego przy wykonywaniu umowy.

W konsekwencji więc Sąd uznał, że co prawda naruszenie warunków umowy ze strony klienta miało miejsce, nie zawsze jednak takie naruszenie będzie uzasadniać jej wypowiedzenie. W sytuacji, gdy przeterminowana należność jest niewielka w stosunku do udzielonego kredytu, bank powinien bowiem podjąć działania zmierzające do zweryfikowania sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy pod kątem możliwości spłaty kredytu; uprawnienia w tym zakresie przewiduje art. 74 Pr. bank.W tym przypadku powódka  przed wypowiedzeniem kredytu nie podjęła próby ustalenia sytuacji finansowej pozwanego.

Jak wynika więc z powyższego wyroku, bank w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, nie może od razu podjąć decyzji o wypowiedzeniu umowy, ale w każdym przypadku powinien najpierw sprawdzić, czy faktycznie klient utracił zdolność kredytową.

Atak na klientów banku

Monika Sawarska        09 października 2014        Komentarze (0)

 

Potwierdzam, ja również otrzymałam dzisiaj taką dziwną wiadomość ! Proszę więc uważać.

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706164,1147741-Uwaga–Atak-phishingowy-na-klientow-PKO-BP.html